خریداران به همراه کتاب زیر ...
سیدیدالله یزدان پناه، مهدی علی پور(محقق) سیدیدالله یزدان پناه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 23 دی 1398
550000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
هری مک فرلند برکن هری مک فرلند برکن
ناشر: هرمس، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - 10 آبان 1393
بابک احمدی بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز - 5 اسفند 1398
پل تیدمن، هاوارد کهین، رضا اکبری (مترجم) پل تیدمن
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1399
ناشر: موسسه بوستان کتاب - 25 آبان 1393
محسن ایزدی، احمد بهشتی (مقدمه) محسن ایزدی
ناشر: بوستان کتاب قم - 11 تیر 1392
جان کاتینگم جان کاتینگم
ناشر: نشر نی - 11 مهر 1398
سیدمحمد حکاک سیدمحمد حکاک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 31 شهریور 1398
محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی
ناشر: مولی - 19 آبان 1398