خریداران به همراه کتاب زیر ...
سیدیدالله یزدان پناه، مهدی علی پور(محقق) سیدیدالله یزدان پناه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 23 دی 1398
550000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سیدیدالله یزدان پناه، مهدی علی پور(محقق) سیدیدالله یزدان پناه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 23 دی 1398
حسن معلمی حسن معلمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 5 آذر 1398
ناشر: بوستان کتاب قم - 11 بهمن 1391
پل استراترن پل استراترن
ناشر: نشر مرکز - شهریور 1394
رنه دکارت رنه دکارت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 دی 1398
یحیی بن حبش سهروردی، جعفر مدرس صادقی (ویراستار) یحیی بن حبش سهروردی
ناشر: نشر مرکز - 8 مرداد 1399
تورج هاشمی، نعیمه ماشینچی عباسی تورج هاشمی
ناشر: آوای نور - دی 1397
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 آبان 1392