خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - اردیبهشت 1396
1400000 ریال 1260000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
هنری کیسینجر، فاطمه سلطانی یکتا (مترجم) هنری کیسینجر
ناشر: اطلاعات - اسفند 1395
ژان بشله، عبدالوهاب احمدی (مترجم) ژان بشله
ناشر: آگه - 30 مهر 1399
هنری کیسینجر هنری کیسینجر
ناشر: امیرکبیر - مرداد 1394
اصغر جعفری ولدانی اصغر جعفری ولدانی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - مرداد 1395
حسین بشیریه حسین بشیریه
ناشر: نشر نی - 11 تیر 1400
عزت الله عزتی عزت الله عزتی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1397
سندهیل مولای ناتان، الدار سفیر، حسین علیجانی رنانی (مترجم) سندهیل مولای ناتان
ناشر: ققنوس - 13 مرداد 1400
برنت ج. استیل، جلال دهقانی فیروزآبادی (مترجم) برنت ج. استیل
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - تیر 1396
فرانسیس فوکویاما، رحمن قهرمانپور (مترجم) فرانسیس فوکویاما
ناشر: روزنه - 6 اردیبهشت 1401