خریداران به همراه کتاب زیر ...
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جان گرینجر، ویلیام استیونسون جان گرینجر
ناشر: موسسه علمی فرهنگی نص - مهر 1393
حسن آبروشن حسن آبروشن
ناشر: علوم رایانه - اردیبهشت 1400
ناشر: امید انقلاب - شهریور 1401
ناشر: اتحاد، ادبستان - اردیبهشت 1391
محمدعلی ابویی مهریزی محمدعلی ابویی مهریزی
ناشر: مهرجرد - بهمن 1393
رضا عباسیان فرهادلو، محمد صیاد رضا عباسیان فرهادلو
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران، تهران - تیر 1394
سعید غریبی، هادی غریبی سعید غریبی
ناشر: آفرنگ - دی 1397
ناشر: سروش دانش - آذر 1391