خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1395
3040000 ریال 2736000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
حسن تربتی نژاد حسن تربتی نژاد
ناشر: دانشگاه مفید - آبان 1395
علی نقی امیری، حسن عابدی جعفری، علی علوی (ویراستار) علی نقی امیری
ناشر: سمت - آذر 1402
غلامرضا حیدری ابهری غلامرضا حیدری ابهری
ناشر: جمال - شهریور 1398
ناشر: سوفیا - تیر 1399
فرزین وحدت فرزین وحدت
ناشر: چاپخش - آبان 1395
حمید گروگان، حسین فتاحی (ویراستار) حمید گروگان
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - آبان 1395
حمید گروگان، حسین فتاحی (ویراستار) حمید گروگان
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - آبان 1395
حمید گروگان، حسین فتاحی (ویراستار) حمید گروگان
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - آبان 1395
حمید گروگان، حسین فتاحی (ویراستار) حمید گروگان
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - آبان 1395