ترتیب بر اساس:
گریشن لامبی، دریک تاورنر، سیریل هری بارنت، ویکتور بوغوسیان (مترجم) گریشن لامبی
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - آبان 1402
90000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
ریچاردال. دراک، سهیلا صحت بخش (مترجم)، محمدحسن کریم فرد (مترجم)، رضا شیرازی (مترجم) ریچاردال. دراک
ناشر: اندیشه رفیع - اسفند 1397
1500000 ریال
ناشر: روشن کتاب، انتخاب روشن، الهه نور - اسفند 1388
375000 ریال
فاطمه پیغمبری، محمدجواد بریزی، بیژن جعفرنیا فاطمه پیغمبری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد - بهمن 1397
310000 ریال
Frank Henry Netter Frank Henry Netter
ناشر: ابن سینا - اسفند 1399
2500000 ریال
جان تی. هنسن، رضا شیرازی (مترجم)، سهیلا صحت بخش (مترجم) جان تی. هنسن
ناشر: اندیشه رفیع - آبان 1402
3500000 ریال
فرانک هنری نتر، جان تی. هنسن، زهره گلمحمدی، رضا شیرازی (مترجم)، زهرا غلامحسینی (مترجم) فرانک هنری نتر
ناشر: اندیشه رفیع - اسفند 1397
400000 ریال
Frank Henry Netter Frank Henry Netter
ناشر: کتاب ارجمند - تیر 1392
590000 ریال
جان هنسن، فریدون نگهدار (مترجم)، محمدامین گرجی مهابانی (مترجم) جان هنسن
ناشر: شایان نمودار، صبورا - آبان 1393
219000 ریال
جان هنسن، حسین عینی (مترجم)، غلامرضا حسن زاده(زیرنظر) جان هنسن
ناشر: ابن سینا، گذر - اردیبهشت 1398
400000 ریال
نرگس زادسر، زهرا طوطیان، جواد صادقی نژاد نرگس زادسر
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - تیر 1399
2600000 ریال
جان هنسن، فریدون نگهدار (مترجم) جان هنسن
ناشر: حیدری - بهمن 1395
219000 ریال
جان هنسن، امیراسماعیل نژادمقدم (مترجم) جان هنسن
ناشر: پرستش - اسفند 1395
200000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد