ترتیب بر اساس:
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
بهروز قلی زاده بهروز قلی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - اسفند 1394
900000 ریال 810000 ریال
مسعود نظری مسعود نظری
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران، تهران - 1402
2650000 ریال 2385000 ریال
محسن شکیبافر، نفیسه صابری (ویراستار) محسن شکیبافر
ناشر: نص - اسفند 1388
990000 ریال 891000 ریال
جواد وحیدی، محمد روحانی جواد وحیدی
ناشر: علوم رایانه - تیر 1402
1100000 ریال 990000 ریال
ویلیام استالینگز، قدرت سپیدنام (مترجم) ویلیام استالینگز
ناشر: علوم رایانه - تیر 1401
6500000 ریال 5850000 ریال
ناشر: اشراقی، صفار - اردیبهشت 1392
65000 ریال 58500 ریال
ناشر: صفار - تیر 1401
3400000 ریال 3060000 ریال
عین الله جعفرنژادقمی عین الله جعفرنژادقمی
ناشر: علوم رایانه - شهریور 1391
40000 ریال 36000 ریال
سپیده سمیعی، ابراهیم عامل محرابی (ویراستار) سپیده سمیعی
ناشر: ترجمان خرد - بهمن 1391
700000 ریال 630000 ریال
سیدعلی موسوی، مجید سبزعلی گل سیدعلی موسوی
ناشر: صفار - اردیبهشت 1402
4800000 ریال 4320000 ریال
ناشر: آیلار - تیر 1393
1000000 ریال 900000 ریال
مهدی کوهستانی، وحیدرضا مدقق مهدی کوهستانی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران، تهران - دی 1397
2500000 ریال 2250000 ریال
وحیدرضا مدقق، مهدی کوهستانی وحیدرضا مدقق
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران، تهران - آذر 1397
2500000 ریال 2250000 ریال
مظاهر علی پور مظاهر علی پور
ناشر: هستان، هوای تازه - اردیبهشت 1388
55000 ریال 49500 ریال
نمایش 1 - 15 از 919 مورد