ترتیب بر اساس:
ناشر: اهورا قلم - مهر 1399
360000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - مرداد 1400
370000 ریال 296000 ریال
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - آذر 1398
530000 ریال
سمیه جنگ چی کاشانی سمیه جنگ چی کاشانی
ناشر: آکادمیک - اسفند 1396
180000 ریال
رمضانعلی ذبیحی افروز (تهیه و تنظیم) رمضانعلی ذبیحی افروز (تهیه و تنظیم)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - دی 1396
2500000 ریال
رمضانعلی ذبیحی افروز (تهیه و تنظیم) رمضانعلی ذبیحی افروز (تهیه و تنظیم)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - دی 1396
3500000 ریال
رمضانعلی ذبیحی افروز (تهیه و تنظیم) رمضانعلی ذبیحی افروز (تهیه و تنظیم)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - دی 1396
1200000 ریال
رمضانعلی ذبیحی افروز (تهیه و تنظیم) رمضانعلی ذبیحی افروز (تهیه و تنظیم)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - دی 1396
1200000 ریال
جهانبخش امامی (تهیه و تنظیم)، رمضانعلی ذبیحی افروز (تهیه و تنظیم) جهانبخش امامی (تهیه و تنظیم)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - دی 1396
1200000 ریال
رمضانعلی ذبیحی افروز (تهیه و تنظیم)، ساسان جوافشان ویشکانی (تهیه و تنظیم) رمضانعلی ذبیحی افروز (تهیه و تنظیم)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - دی 1396
1200000 ریال
بهروز عرب زاده بهروز عرب زاده
ناشر: آرون - تیر 1395
120000 ریال
نادر حیدری، حسین دهقانی سانیج نادر حیدری
ناشر: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران - فروردین 1396
150000 ریال
محمدحسن رحیمیان، غلامحسن رنجبر، مهدی کریمی، هادی پیراسته انوشه، سعیده اجاقی (ویراستار)، نصیبه پورفاتح (ویراستار) محمدحسن رحیمیان
ناشر: آموزش کشاورزی وابسته به معاونت آموزشی وترویج کشاورزی - تیر 1402
علیرضا کیانی، امیر صداقت دوست، وجیهه سادات فاطمی (ویراستار) علیرضا کیانی
ناشر: آموزش کشاورزی وابسته به معاونت آموزشی وترویج کشاورزی - اسفند 1401
علیرضا کیانی علیرضا کیانی
ناشر: آموزش کشاورزی وابسته به معاونت آموزشی وترویج کشاورزی - اسفند 1401
محمدحسن رحیمیان، وجیهه سادات فاطمی (ویراستار) محمدحسن رحیمیان
ناشر: آموزش کشاورزی وابسته به معاونت آموزشی وترویج کشاورزی - اسفند 1401
نمایش 1 - 15 از 16 مورد