ترتیب بر اساس:
محمد داودی، سیدعلی حسینی زاده محمد داودی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 27 مهر 1401
1370000 ریال 1233000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 8 مرداد 1402
450000 ریال 360000 ریال
سیدعلی حسینی زاده سیدعلی حسینی زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 12 آبان 1398
1600000 ریال 1440000 ریال
سیدبابک هاشمی نکو سیدبابک هاشمی نکو
ناشر: آذرین مهر - مرداد 1395
140000 ریال
ناشر: شاپرک سرخ - شهریور 1395
110000 ریال
ناشر: آشینا - 2 اسفند 1393
30000 ریال
ناشر: اریترین - مهر 1397
20000 ریال
ناشر: آذرگان - اردیبهشت 1397
160000 ریال
حسنیه نوروزی حسنیه نوروزی
ناشر: نسیم رضوان - شهریور 1396
110000 ریال
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 3 آذر 1393
100000 ریال
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 3 آذر 1393
120000 ریال
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 3 آذر 1393
90000 ریال
ناشر: ماهواره - مرداد 1397
150000 ریال
جمال رضایی حسین آبادی جمال رضایی حسین آبادی
ناشر: گام حق - 12 اسفند 1398
300000 ریال
فریبا ساکی فریبا ساکی
ناشر: آیات - آذر 1394
50000 ریال
شهداد عبداللهی خانقاه شهداد عبداللهی خانقاه
ناشر: مکارمی - 6 دی 1399
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد