ترتیب بر اساس:
اندرو لینکلیتر، اسکات برچیل اندرو لینکلیتر
ناشر: میزان - شهریور، 1395
170000 ریال
اندرو لینکلیتر، اسکات برچیل، جک دانلی، ماتیو پترسن، سجاد حیدری فرد (مترجم) اندرو لینکلیتر
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 07 مهر، 1392
170000 ریال
اندرو لینکلیتر (ویراستار) اندرو لینکلیتر (ویراستار)
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - اردیبهشت، 1395
180000 ریال
اندرو لینکلیتر، علیرضا طیب (مترجم) اندرو لینکلیتر
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 28 آبان، 1385
32000 ریال
اندرو لینکلیتر، علیرضا طیب (مترجم) اندرو لینکلیتر
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 02 دی، 1388
69000 ریال
لیلا سازگار (مترجم)، لی لا سازگار (مترجم)، اندرو لینکلیتر (ویراستار) لیلا سازگار (مترجم)
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 06 آذر، 1385
40000 ریال
علیرضا طیب (مترجم)، اندرو لینکلیتر (ویراستار) علیرضا طیب (مترجم)
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 17 خرداد، 1388
58000 ریال
اندرو لینکلیتر، بهرام مستقیمی (مترجم) اندرو لینکلیتر
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 28 آذر، 1388
59000 ریال
اندرو لینکلیتر، لی لا سازگار (مترجم) اندرو لینکلیتر
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 15 اسفند، 1385
37000 ریال
لیلا سازگار (مترجم)، لی لا سازگار (مترجم)، اندرو لینکلیتر (ویراستار) لیلا سازگار (مترجم)
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 06 آذر، 1385
26000 ریال
بهرام مستقیمی (مترجم)، اندرو لینکلیتر (ویراستار) بهرام مستقیمی (مترجم)
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 06 آذر، 1385
50000 ریال
اندرو لینکلیتر، لی لا سازگار (مترجم) اندرو لینکلیتر
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 17 خرداد، 1388
34000 ریال
اندرو لینکلیتر، علیرضا طیب (مترجم) اندرو لینکلیتر
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 25 خرداد، 1389
235000 ریال
اندرو لینکلیتر، علیرضا طیب (مترجم) اندرو لینکلیتر
ناشر: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - اردیبهشت، 1395
نمایش 1 - 14 از 14 مورد