محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
فاطمه مدرسی، فرزانه وزوایی (ویراستار) فاطمه مدرسی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - اسفند 1390
570000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - تیر 1391
180000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - اسفند 1395
2000000 ریال
محمدتقی راشدمحصل محمدتقی راشدمحصل
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1389
4300000 ریال
محمدامین ریاحی محمدامین ریاحی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - آذر 1399
580000 ریال
جکی اسکات، سیده مبینا شاهری لنگرودی (مترجم) جکی اسکات
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - بهمن 1394
100000 ریال
سیدعلی اکبر حسینی سیدعلی اکبر حسینی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - اردیبهشت 1379
300000 ریال
سیدحمید طبیبیان سیدحمید طبیبیان
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - تیر 1387
90000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دی 1393
220000 ریال
الیور کرنی، رقیه بهزادی (مترجم) الیور کرنی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - اردیبهشت 1389
60000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - آبان 1396
230000 ریال
مجتبی مینوی، محمدعلی بهبودی (به اهتمام)، مهدی قریب (به اهتمام) مجتبی مینوی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دی 1384
200000 ریال
چاکراوارتی راجاگوپالاچاری، ابوالفضل علیزاده طباطبایی (مترجم)، مهرنوش اکبرخانزاده (ویراستار) چاکراوارتی راجاگوپالاچاری
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - مهر 1391
400000 ریال
دیویدنیل مکنزی، مهشید میرفخرایی (مترجم) دیویدنیل مکنزی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - خرداد 1391
1200000 ریال
تقی پورنامداریان تقی پورنامداریان
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - آذر 1390
800000 ریال
نمایش 46 - 60 از 690 مورد