ترتیب بر اساس:
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 1383
25000 ریال
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 1383
25000 ریال
شهناز اخوان زنجانی (ویراستار)، مرتضی تهامی پور (محقق) شهناز اخوان زنجانی (ویراستار)
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 18 آذر 1388
75000 ریال
ناصر مختاری ناصر مختاری
ناشر: وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 1383
40000 ریال
بهاالدین نجفی، مهدی کاظم نژاد، بهرام خزین (ویراستار) بهاالدین نجفی
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 8 آبان 1384
40000 ریال
مهدی محمدیان (تهیه کننده)، الهه مهربانیان (تهیه کننده) مهدی محمدیان (تهیه کننده)
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 13 اسفند 1387
35000 ریال
سیدعلی اکبر عظیمی (تهیه کننده) سیدعلی اکبر عظیمی (تهیه کننده)
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 21 اسفند 1387
60000 ریال
بهرام خزین (ویراستار)، ولی ا... فریادرس (تهیه و تنظیم) بهرام خزین (ویراستار)
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 11 بهمن 1384
35000 ریال
بهرام خزین (ویراستار) بهرام خزین (ویراستار)
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 17 آبان 1384
40000 ریال
بهرام خزین (ویراستار)، فتح الله آقاسی زاده (محقق) بهرام خزین (ویراستار)
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 1 آذر 1384
25000 ریال
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 13 اسفند 1387
45000 ریال
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 13 اسفند 1387
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 28 دی 1387
40000 ریال
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 21 اسفند 1387
45000 ریال
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 21 اسفند 1387
40000 ریال
نمایش 31 - 45 از 200 مورد