ترتیب بر اساس:
پیتر آدامسون، زرین مناجاتی (مترجم) پیتر آدامسون
ناشر: شوند - 17 مهر 1398
300000 ریال
الکساندر برکمن الکساندر برکمن
ناشر: شوند - مرداد 1397
500000 ریال
سایمون کریچلی، مهدی پارساخانقاه (مترجم) سایمون کریچلی
ناشر: شوند - فروردین 1395
90000 ریال
لیام اولیری، پل شرودررودریگث لیام اولیری
ناشر: شوند - بهمن 1395
100000 ریال
میشل فوکو میشل فوکو
ناشر: شوند - مهر 1396
800000 ریال
ناشر: شوند - دی 1397
100000 ریال
استل برت استل برت
ناشر: شوند - دی 1397
180000 ریال
ناشر: شوند - 13 مرداد 1399
900000 ریال
روبر برسون، رامین خلیقی (مترجم) روبر برسون
ناشر: شوند - بهمن 1397
300000 ریال
ناشر: شوند - 31 تیر 1398
180000 ریال
جورجو آگامین جورجو آگامین
ناشر: شوند - 20 آبان 1398
700000 ریال
ژان میشل کینودو ژان میشل کینودو
ناشر: شوند - 8 بهمن 1398
1200000 ریال
پاول ورهاخه، مهدی ملک (مترجم) پاول ورهاخه
ناشر: شوند - 24 آذر 1399
470000 ریال
شروین اولیایی (مترجم) شروین اولیایی (مترجم)
ناشر: شوند - 24 آذر 1399
1100000 ریال
ژولیا کریستوا، مهرداد پارسا (مترجم) ژولیا کریستوا
ناشر: شوند - 24 تیر 1400
600000 ریال
نمایش 31 - 45 از 45 مورد