ترتیب بر اساس:
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 3 خرداد 1400
600000 ریال
عباس ارباب سلیمانی (مترجم) عباس ارباب سلیمانی (مترجم)
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 1 بهمن 1396
45000 ریال
آدولف ماتز، میلتون آسری، فرشید نویسی (مترجم)، رضا نظری (مترجم)، احمد حسینی (مترجم)، عزیز عالی ور (مترجم) آدولف ماتز
ناشر: سازمان حسابرسی - 1395
120000 ریال
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 22 اردیبهشت 1400
1200000 ریال
محمدرضا شوروزی، احمد مدرس محمدرضا شوروزی
ناشر: سازمان حسابرسی - 29 خرداد 1401
400000 ریال
امیر پوریانسب (مترجم)، کیهان مهام (مترجم)، کمیته سازمانهای مسئول کمیسیون تردوی(تهیه کننده) امیر پوریانسب (مترجم)
ناشر: سازمان حسابرسی - 28 خرداد 1398
210000 ریال
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی - 21 دی 1398
60000 ریال
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 1 اردیبهشت 1394
220000 ریال
رضا نظری، فرشید نویسی رضا نظری
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 14 دی 1398
250000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت بررسیهای فنی و حرفه ای - 1394
120000 ریال
مصطفی علی مدد، نظام الدین ملک آرایی مصطفی علی مدد
ناشر: سازمان حسابرسی - 1390
90000 ریال
یونس بادآورنهندی(گردآورنده) یونس بادآورنهندی(گردآورنده)
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 9 اردیبهشت 1400
200000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 14 اردیبهشت 1390
35000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - خرداد 1394
100000 ریال
سازمان حسابرسی سازمان حسابرسی
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 18 مرداد 1391
300000 ریال
نمایش 46 - 60 از 169 مورد