ترتیب بر اساس:
کمیته علمی پارسیان دانش کمیته علمی پارسیان دانش
ناشر: پارسیان دانش - آبان 1393
360000 ریال
سمیه آقامحمدزاده سمیه آقامحمدزاده
ناشر: اندیشه ماندگار - مرداد 1398
150000 ریال
الهام طلاچیان (مترجم) الهام طلاچیان (مترجم)
ناشر: آرتین طب - دی 1394
328000 ریال
رابرت کلیگمن، محبوبه منصوری (مترجم) رابرت کلیگمن
ناشر: آرتین طب - دی 1394
268000 ریال
الهه حسین پوریزدانی، فائزه پیروی الهه حسین پوریزدانی
ناشر: تمرین - دی 1396
کمیته علمی پارسیان دانش کمیته علمی پارسیان دانش
ناشر: پارسیان دانش - آذر 1397
400000 ریال
کمیته علمی پارسیان دانش کمیته علمی پارسیان دانش
ناشر: پارسیان دانش - آذر 1397
400000 ریال
کمیته علمی پارسیان دانش کمیته علمی پارسیان دانش
ناشر: پارسیان دانش - آذر 1397
400000 ریال
کمیته علمی پارسیان دانش کمیته علمی پارسیان دانش
ناشر: پارسیان دانش - آذر 1397
400000 ریال
ناشر: پارسیان دانش - دی 1396
700000 ریال
کمیته علمی پارسیان دانش کمیته علمی پارسیان دانش
ناشر: پارسیان دانش - اسفند 1394
850000 ریال
ناشر: پارسیان دانش - دی 1396
700000 ریال
ناشر: پارسیان دانش - دی 1396
700000 ریال
پری خدام پری خدام
ناشر: علوم کامپیوتر - خرداد 1392
198000 ریال
پری خدام، هادی احمدی آملی (زیرنظر) پری خدام
ناشر: علوم کامپیوتر - خرداد 1392
نمایش 61 - 75 از 278 مورد