ترتیب بر اساس:
صغرا فهیم طالبی صغرا فهیم طالبی
ناشر: رشد فرهنگ - خرداد 1396
110000 ریال
نوشین شمس نوشین شمس
ناشر: دانش پژوهان شریف یار - 3 آبان 1399
300000 ریال
امیر فرمانبر، عزیز دولتخواه، پرویز شاه حسینی، سپیده ناطقی، محمدمعین روشنی (ویراستار) امیر فرمانبر
ناشر: روشنی، علم و دانش - 8 تیر 1388
25000 ریال
امیر رضایی، یاسر خادل لسان امیر رضایی
ناشر: فارسیران - بهمن 1396
200000 ریال
ناشر: سازمان فناوری اطلاعات ایران - 31 فروردین 1398
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - 12 آذر 1386
15000 ریال
سیدعلیرضا پورمرادی، ذولفا جوادیان کوتنائی، مهدی حبیب زاده خامنه سیدعلیرضا پورمرادی
ناشر: نوروزی - 30 مهر 1398
250000 ریال
علی بعیدی مفردنیا علی بعیدی مفردنیا
ناشر: دارا - 12 خرداد 1398
500000 ریال
ناشر: برتر اندیشان - 26 خرداد 1398
250000 ریال
محمداسحاق شهنوازی محمداسحاق شهنوازی
ناشر: آفتاب گیتی - 10 تیر 1398
170000 ریال
علی فتح اللهی، حمیدرضا نیکوفر، فریدون شمس علی فتح اللهی
ناشر: دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی - 29 آذر 1384
12000 ریال
ناشر: دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی - 25 آبان 1384
33000 ریال
محسن شکوری مقدم محسن شکوری مقدم
ناشر: سیماک - بهمن 1397
400000 ریال
ناشر: نیاز دانش - 24 دی 1398
330000 ریال
ناشر: آوای قلم - دی 1397
250000 ریال
نمایش 46 - 60 از 66 مورد