ترتیب بر اساس:
سیدحسن کاظمی(تدوین)، مجتبی پالوج(تدوین)، جهانبخش امامی(تدوین) سیدحسن کاظمی(تدوین)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی، اداره پردازش یافته - 12 مرداد 1398
750000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
سیدحسن کاظمی، مجتبی پالوج، صادق حبیبی، آتوسا بختیاری (ویراستار) سیدحسن کاظمی
ناشر: مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 26 آبان 1398
750000 ریال
علی خلدبرین(تدوین)، مجتبی پالوج(تدوین) علی خلدبرین(تدوین)
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی - 12 خرداد 1399
1400000 ریال
سیدحسن کاظمی، مجتبی پالوج، جهانبخش امامی سیدحسن کاظمی
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - 21 بهمن 1398
1440000 ریال
سیدمحمد اعرابی، هوشنگ نظامی وند چگینی، مجتبی پالوج سیدمحمد اعرابی
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 10 بهمن 1389
50000 ریال
سیدمحمد اعرابی، هوشنگ نظامی وند چگینی، مجتبی پالوج سیدمحمد اعرابی
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 10 بهمن 1389
60000 ریال
سیدمحمد اعرابی، هوشنگ نظامی وند چگینی، مجتبی پالوج سیدمحمد اعرابی
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 10 بهمن 1389
55000 ریال
محسن صمدی، مجتبی پالوج، علیرضا جیران محسن صمدی
ناشر: وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته - 4 اسفند 1388
40000 ریال
ناشر: وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته - 4 اسفند 1388
50000 ریال
ژاله پوررستمی (ویراستار)، مجتبی پالوج (ویراستار)، فرزانه عبادی (محقق)، اسماعیل سعیدنیا (محقق) ژاله پوررستمی (ویراستار)
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 23 فروردین 1389
60000 ریال
سیدمحمد اعرابی، هوشنگ نظامی وند چگینی، مجتبی پالوج سیدمحمد اعرابی
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 10 بهمن 1389
65000 ریال
سیدمحمد اعرابی، هوشنگ نظامی وند چگینی، مجتبی پالوج سیدمحمد اعرابی
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 10 بهمن 1389
55000 ریال
مجتبی پالوج (گردآورنده)، علیرضا جیران (گردآورنده) مجتبی پالوج (گردآورنده)
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی - مرداد 1395
180000 ریال
ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی - اسفند 1396
280000 ریال
مجتبی پالوج (ویراستار)، سیدحسن کاظمی (زیرنظر)، اسماعیل نصراصفهانی (گردآورنده) مجتبی پالوج (ویراستار)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - 20 اسفند 1393
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد