ترتیب بر اساس:
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی(به اهتمام)، علی اسمعیلی اردکانی(به اهتمام)، مهدی آهویی(به اهتمام) سیدجلال دهقانی فیروز آبادی(به اهتمام)
ناشر: موسسه ی فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - 19 تیر 1398
300000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
اصغر افتخاری، سیدجلال دهقانی فیروز آبادی، محمدرضا پورجعفر، سیدمرتضی حسینی کمال آبادی، مرتضی طباطبایی (ویراستار) اصغر افتخاری
ناشر: آفتاب توسعه - 4 آبان 1398
مایکل کالینز پایپر، بهمن نورایی بیدخت (مترجم)، پروین مقدسی (ویراستار)، سیدجلال دهقانی فیروز آبادی (ویراستار) مایکل کالینز پایپر
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات - 19 فروردین 1388
75000 ریال
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 9 مهر 1395
260000 ریال
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - دی 1395
50000 ریال
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - آذر 1394
170000 ریال
بهزاد احمدی لفورکی (به اهتمام)، سیدجلال دهقانی فیروز آبادی (به اهتمام) بهزاد احمدی لفورکی (به اهتمام)
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - اردیبهشت 1397
200000 ریال
بهزاد احمدی لفورکی (به اهتمام)، سیدجلال دهقانی فیروز آبادی (به اهتمام) بهزاد احمدی لفورکی (به اهتمام)
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - اردیبهشت 1397
300000 ریال
بهزاد احمدی لفورکی (به اهتمام)، سیدجلال دهقانی فیروز آبادی (به اهتمام) بهزاد احمدی لفورکی (به اهتمام)
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - اردیبهشت 1397
400000 ریال
بهزاد احمدی لفورکی، سیدجلال دهقانی فیروزآبادی بهزاد احمدی لفورکی
ناشر: ابرار معاصر تهران - فروردین 1397
500000 ریال
بهزاد احمدی لفورکی(به اهتمام)، سیدجلال دهقانی فیروز آبادی(به اهتمام) بهزاد احمدی لفورکی(به اهتمام)
ناشر: ابرار معاصر تهران - بهمن 1397
300000 ریال
سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، رضا توکلی، امیرحسین عرب پور سیدجلال دهقانی فیروزآبادی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 24 خرداد 1400
1300000 ریال
سیدجلال دهقانی فیروز آبادی سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
ناشر: مخاطب - بهمن 1394
170000 ریال
بهزاد احمدی لفورکی (به اهتمام)، سیدجلال دهقانی فیروز آبادی (به اهتمام) بهزاد احمدی لفورکی (به اهتمام)
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - اردیبهشت 1397
300000 ریال
نمایش 16 - 29 از 29 مورد