ترتیب بر اساس:
لوسی مود مونتگمری، سارا قدیانی (مترجم) لوسی مود مونتگمری
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 2 آبان 1398
500000 ریال 400000 ریال
تونی گراس، سارا قدیانی (مترجم) تونی گراس
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 22 آبان 1400
100000 ریال 80000 ریال
تونی گراس، سارا قدیانی (مترجم) تونی گراس
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 16 مهر 1400
100000 ریال 80000 ریال
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 7 بهمن 1400
100000 ریال 80000 ریال
تونی گراس، سارا قدیانی (مترجم) تونی گراس
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 26 تیر 1400
100000 ریال 80000 ریال
لوسی مود مونتگمری، سارا قدیانی (مترجم) لوسی مود مونتگمری
ناشر: قدیانی - 19 مرداد 1398
720000 ریال
لوسی مود مونتگمری، سارا قدیانی (مترجم) لوسی مود مونتگمری
ناشر: قدیانی - 19 مرداد 1398
660000 ریال
سارا قدیانی (مترجم) سارا قدیانی (مترجم)
ناشر: برف - تیر 1395
60000 ریال
اندرو لنگ، سارا قدیانی (مترجم) اندرو لنگ
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 15 شهریور 1393
160000 ریال
تونی گراس، سارا قدیانی (مترجم) تونی گراس
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 28 تیر 1399
30000 ریال
لایمن فرانک باوم، سارا قدیانی (مترجم)، فرزانه کریمی (ویراستار) لایمن فرانک باوم
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 11 تیر 1384
150000 ریال
لایمن فرانک باوم، سارا قدیانی (مترجم)، فرزانه کریمی (ویراستار) لایمن فرانک باوم
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 21 تیر 1384
11000 ریال
کارول کوپر، سارا قدیانی (مترجم)، علیرضا متولی (ویراستار) کارول کوپر
ناشر: رویش - 25 اردیبهشت 1386
14000 ریال
سارا قدیانی (مترجم)، سیدحسین طباطبائی (ویراستار) سارا قدیانی (مترجم)
ناشر: قصر کتاب، یاران علم و دانش - 15 آبان 1387
20000 ریال
سارا قدیانی (مترجم)، احمد چراغی (ویراستار) سارا قدیانی (مترجم)
ناشر: قصر کتاب، یاران علم و دانش - 15 آبان 1387
20000 ریال
نمایش 46 - 60 از 76 مورد