ترتیب بر اساس:
ریچارد برمن، شاه صنم غیبی ریچارد برمن
ناشر: تیمورزاده - 1381
26000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، والدوامرسون نلسون، فرزین رونیاسی زاده (مترجم)، بهین پورمیرزا (مترجم)، عباس مومن زاده (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: طبیب - 1381
112000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، محمود نوری شادکام (مترجم)، حسین اعرافی (مترجم)، محمدعلی منوچهری نائینی (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: حیان - 18 تیر 1385
14000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، بهروز جلیلی (مترجم)، مریم قربانی (مترجم)، مرجان میرزابابایی (مترجم)، دانیل زمانفر (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: حیان - 28 تیر 1385
28000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، زهره کاوه منش (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، شاهین نریمان (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 13 شهریور 1387
49000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، ناصر بینافر (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، مهدی قادریان (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 13 شهریور 1387
49000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، نوشین رستم پور (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، علی علوی شوشتری (ویراستار)، طاهره کندی بیدگلی (ویراستار)، ربابه طاهری پناه (زیرنظر)، حسین فاکر (زیرنظر) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 13 شهریور 1387
25000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، زهره کاوه منش (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، فائزه جوادی لاریجانی (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 13 شهریور 1387
25000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، حسین اعرافی (مترجم)، محمدعلی منوچهری نائینی (مترجم)، زهرا نافعی (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، بارانک صفائیان (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 13 شهریور 1387
22000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، هومن کاغذیان (مترجم)، مزدک گنجعلیخانی حاکمی (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، علی محمد فاطمی (ویراستار)، محمدحسین نیکنام (زیرنظر) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 13 شهریور 1387
25000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، شبنم هاشمی زادگان (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، محمدرضا گلپایگانی (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 3 دی 1387
28000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، هومن کاغذیان (مترجم)، مزدک گنجعلیخانی حاکمی (مترجم)، علیرضا شفیعی (ویراستار)، رضا فریدحسینی (مقدمه)، مژگان الهیاری (باهمکاری) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 13 شهریور 1387
29000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، محمدرضا قضاوی، مهدی خزعلی (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 3 دی 1387
19000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، محمود نوری شادکام (مترجم)، حسین اعرافی (مترجم)، محمدعلی منوچهری نائینی (مترجم)، حمیدرضا عبدی (ویراستار)، نگار دراژ (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 3 دی 1387
19000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، هومن کاغذیان (مترجم)، مزدک گنجعلیخانی حاکمی (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، وحید ساجدی (ویراستار)، مصطفی معین (مقدمه) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 3 دی 1387
25000 ریال
نمایش 31 - 45 از 70 مورد