ترتیب بر اساس:
ناشر: دلیل ما - 31 فروردین 1389
28000 ریال
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - آذر 1395
100000 ریال
ناشر: دلیل ما - 12 دی 1390
45000 ریال
زهرا صالحی زاده(تدوین)، رسول جعفریان(محقق) زهرا صالحی زاده(تدوین)
ناشر: اطراف - 13 بهمن 1398
400000 ریال
رسول جعفریان (به اهتمام) رسول جعفریان (به اهتمام)
ناشر: علم - 12 مرداد 1392
8500000 ریال
عبدالحسین افشارارومی، رسول جعفریان (به اهتمام) عبدالحسین افشارارومی
ناشر: علم - 24 دی 1386
950000 ریال
یعقوب منصورتبریزی، رسول جعفریان (به اهتمام) یعقوب منصورتبریزی
ناشر: علم - 25 خرداد 1388
75000 ریال
احمدبن عبدالله بکری، رسول جعفریان (به اهتمام) احمدبن عبدالله بکری
ناشر: علم - 26 مهر 1388
165000 ریال
ناشر: علم - 24 اسفند 1392
2550000 ریال
ناشر: علم - دی 1395
1300000 ریال
رسول جعفریان، عطاملک بن محمد جوینی رسول جعفریان
ناشر: علم، علم - دی 1395
3500000 ریال
رسول جعفریان، علی ورسه ای (ویراستار) رسول جعفریان
ناشر: مشعر - 28 فروردین 1390
550000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - آذر 1395
80000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: انصاریان - 30 دی 1386
25000 ریال
نمایش 31 - 45 از 154 مورد