ترتیب بر اساس:
رابرت رابرگز، اسکات رابرتس، عباسعلی گائینی (مترجم)، ولی الله دبیدی روشن (مترجم) رابرت رابرگز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 13 دی 1389
870000 ریال
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
150000 ریال 135000 ریال
حسن دانشمندی، محمدحسین علیزاده، رضا قراخانلو حسن دانشمندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 15 اسفند 1390
65000 ریال
رضا قراخانلو (مترجم)، حسن دانشمندی (مترجم)، محمدحسین علیزاده (مترجم)، محمدهادی ماکانی (ویراستار) رضا قراخانلو (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 8 مرداد 1391
420000 ریال
حسن دانشمندی، محمدحسین علیزاده، رضا قراخانلو حسن دانشمندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 17 اردیبهشت 1401
860000 ریال
پگی ویلیامسون، محمدرضا کردی (مترجم) پگی ویلیامسون
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1396
700000 ریال
حسن دانشمندی (مترجم)، رضا قراخانلو (مترجم)، محمدحسین علیزاده (مترجم) حسن دانشمندی (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - دی 1397
420000 ریال
نیکلاس ا. راتمس، محمد شریعت زاده (مترجم) نیکلاس ا. راتمس
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - تیر 1394
630000 ریال
دن بناردوت، مینو باسامی (مترجم)، روح اله رنجبر (مترجم)، عبدالرضا کاظمی (مترجم)، جواد اکبری (مترجم)، جواد ضیاء الحق (مترجم) دن بناردوت
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 8 بهمن 1391
90000 ریال
کریستر رلف، نادر رهنما (مترجم)، محمد مشهدی (مترجم)، سجاد باقریان (مترجم) کریستر رلف
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 18 تیر 1391
80000 ریال
علی شریف نژاد علی شریف نژاد
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1395
130000 ریال
جی هافمن، رحمن سوری (مترجم)، حبیب هنری (مترجم) جی هافمن
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 9 بهمن 1391
90000 ریال
نیکلاس ا. راتمس، محمد شریعت زاده (مترجم) نیکلاس ا. راتمس
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - تیر 1394
250000 ریال
بهمن میرزایی، بهنام نقی پورگیوی، محمدحسین قهرمانی بهمن میرزایی
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 9 بهمن 1391
900000 ریال
آنتونی بلازویچ، سعید ایل بیگی (مترجم)، علیرضا نصیرزاده (مترجم)، بهناز محبی (مترجم)، حامد ارغوانی (مترجم) آنتونی بلازویچ
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 15 مرداد 1391
180000 ریال
علیرضا نصیرزاده علیرضا نصیرزاده
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - آذر 1397
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 112 مورد