ترتیب بر اساس:
ویلیام ویجر کوپر، لارنس ام. سیفورد، کورا تون، سیدعلی میرحسنی (مترجم) ویلیام ویجر کوپر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 5 مرداد 1399
880000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
250000 ریال 200000 ریال
رونالد آلن، روی بیلینتون، محسن رضائیان (مترجم) رونالد آلن
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 11 مهر 1401
1980000 ریال
محمدمهدی اسکونژاد محمدمهدی اسکونژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - 3 دی 1401
1600000 ریال
محمدباقر منهاج محمدباقر منهاج
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 19 مرداد 1400
1900000 ریال
محمدمهدی اسکونژاد محمدمهدی اسکونژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - 3 دی 1401
1600000 ریال
جون بو پارک، جوزف دی برانزینو، محمد رفیعی نیا (مترجم) جون بو پارک
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز نشر - 17 آذر 1400
1350000 ریال
حسین عسکریان ابیانه حسین عسکریان ابیانه
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 13 آذر 1400
950000 ریال
حسن کاتوزیان حسن کاتوزیان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 10 شهریور 1400
980000 ریال
منوچهر نیک آذر منوچهر نیک آذر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - 29 خرداد 1400
1400000 ریال
ریاض خراط، منوچهر نیک آذر ریاض خراط
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 13 تیر 1396
120000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 27 مهر 1400
850000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 16 تیر 1399
500000 ریال
فتح الله مضطرزاده فتح الله مضطرزاده
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 11 شهریور 1401
1300000 ریال
رابرت اوالد تریبال، طاهره کاغذچی (مترجم) رابرت اوالد تریبال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 14 مهر 1399
990000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - اسفند 1394
104000 ریال
نمایش 1 - 15 از 632 مورد