ترتیب بر اساس:
پتریک اسلتری، ویلیام پاینار، پتر تابمن، ویلیام رینولدز، هربرت کلیبارد، الیوت آیزنر، فرانکلین بابیت، بود بوید، رونالد تایرول، رالف تایلر، ورت چارترز، وسلی نول، مصطفی شریف (مترجم) پتریک اسلتری
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - 19 تیر 1390
70000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
سیدمهدی لطفی سیدمهدی لطفی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان - 5 اردیبهشت 1394
270000 ریال
آندرئا بیتس، نورم هنسن، رضا مهدوی نژاد (مترجم)، رویا بهارلویی (مترجم) آندرئا بیتس
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - 1392
120000 ریال
علی اکبر عباسی علی اکبر عباسی
ناشر: هزاره ققنوس، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان - 31 اردیبهشت 1398
500000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، مرکز انتشارات - 28 تیر 1396
250000 ریال
مصطفی عمادزاده مصطفی عمادزاده
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - 1395
380000 ریال
فیلیپ کندال، سینتیا سووگ، افروز افشاری (مترجم)، شعله امیری (مترجم)، حمیدطاهر نشاط دوست (مترجم) فیلیپ کندال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - 30 تیر 1393
50000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - 10 خرداد 1393
230000 ریال
بهرام رنجبریان (مترجم)، محمد زاهدی (مترجم) بهرام رنجبریان (مترجم)
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، مرکز انتشارات - 1379
8000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - 1392
250000 ریال
ایران باغبان، فاطمه سمیعی، محمدرضا عابدی، سیمین حسینیان ایران باغبان
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - 1391
100000 ریال
آرش شاهین، رضا صالح زاده، سیداحسان حسینی پور آرش شاهین
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - 30 تیر 1393
150000 ریال
علی نصراصفهانی علی نصراصفهانی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - 10 خرداد 1393
100000 ریال
سیدرامین غفاری سیدرامین غفاری
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - 1391
65000 ریال
سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی، آقافخر میرلوحی سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان)، مرکز انتشارات - 1391
170000 ریال
نمایش 1 - 15 از 468 مورد