ترتیب بر اساس:
ودود دوستی (مقدمه)، مسعود غلامیه (به اهتمام)، یوسف بیگ باباپور (به اهتمام)، غلامرضا واحدی (مقدمه)، محمدرضا مقدسی (مقدمه) ودود دوستی (مقدمه)
ناشر: سفیر اردهال، انجمن تاریخ پژوهان مراغه - بهمن 1392
500000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
محمدصالح بن حبیب الله طباطبایی یزدی، افسانه حصیری (به اهتمام) محمدصالح بن حبیب الله طباطبایی یزدی
ناشر: منشور سمیر، انجمن تاریخ پژوهان مراغه - مهر 1393
100000 ریال
محمدبن علی اشکوری محمدبن علی اشکوری
ناشر: منشور سمیر، انجمن تاریخ پژوهان مراغه - مهر 1393
140000 ریال
عبدالرحمن بن عمر صوفی، یوسف بیگ باباپور (به اهتمام) عبدالرحمن بن عمر صوفی
ناشر: منشور سمیر، انجمن تاریخ پژوهان مراغه - مهر 1393
200000 ریال
علیرضا یکانلوسرهنگ مرندی، یوسف بیگ باباپور (به اهتمام) علیرضا یکانلوسرهنگ مرندی
ناشر: منشور سمیر، انجمن تاریخ پژوهان مراغه - مهر 1393
120000 ریال
عباسقلی بن حسن شاملو، فاضل عباس زاده (گردآورنده)، رجب توحیدیان (گردآورنده) عباسقلی بن حسن شاملو
ناشر: منشور سمیر، انجمن تاریخ پژوهان مراغه - بهمن 1393
55000 ریال
فردریک هوسه، سی. بابن، محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه (مترجم)، یوسف بیگ باباپور (به اهتمام) فردریک هوسه
ناشر: منشور سمیر، انجمن تاریخ پژوهان مراغه - دی 1393
100000 ریال
محمدبن علی ظهیری سمرقندی محمدبن علی ظهیری سمرقندی
ناشر: منشور سمیر، انجمن تاریخ پژوهان مراغه - مهر 1393
60000 ریال
ناشر: منشور سمیر، انجمن تاریخ پژوهان مراغه - مهر 1393
60000 ریال
ناشر: منشور سمیر، انجمن تاریخ پژوهان مراغه - مهر 1393
100000 ریال
ناشر: منشور سمیر، انجمن تاریخ پژوهان مراغه - مهر 1393
120000 ریال
ناشر: منشور سمیر، انجمن تاریخ پژوهان مراغه - مهر 1393
90000 ریال
ناشر: منشور سمیر، انجمن تاریخ پژوهان مراغه - مهر 1393
130000 ریال
ناشر: منشور سمیر، انجمن تاریخ پژوهان مراغه - مهر 1393
90000 ریال
ناشر: منشور سمیر، انجمن تاریخ پژوهان مراغه - مهر 1393
160000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد