ترتیب بر اساس:
سیدجلال آل احمد سیدجلال آل احمد
ناشر: ابر سفید - آذر 1394
180000 ریال 162000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
ژان ژاک روسو، سعید مولوی (مترجم)، نگین ایران بان (ویراستار) ژان ژاک روسو
ناشر: ابر سفید - 19 اسفند 1392
1100000 ریال
ژان ژاک روسو، سعید حبیبی (مترجم) ژان ژاک روسو
ناشر: ابر سفید - مرداد 1397
1050000 ریال
اونوره دو بالزاک، محمد آریان (مترجم) اونوره دو بالزاک
ناشر: ابر سفید - بهمن 1395
1400000 ریال
جین وبستر، داریوش شاهین (مترجم) جین وبستر
ناشر: مهتاب، ابر سفید - 3 بهمن 1392
95000 ریال
ویلیام گلدینگ ویلیام گلدینگ
ناشر: ابر سفید - 7 آبان 1393
1400000 ریال
جین وبستر، سوسن اردکانی (مترجم) جین وبستر
ناشر: مهتاب، ابر سفید - 12 اسفند 1391
75000 ریال
جین وبستر، سوسن اردکانی (مترجم) جین وبستر
ناشر: مهتاب، ابر سفید - 3 بهمن 1390
500000 ریال
امیلی جین برونته، سوسن اردکانی (مترجم) امیلی جین برونته
ناشر: ابر سفید - مرداد 1397
1950000 ریال
ژان پل سارتر ژان پل سارتر
ناشر: ابر سفید - 23 اسفند 1397
750000 ریال
پری ناز شاهین، جین وبستر پری ناز شاهین
ناشر: ابر سفید - 29 اردیبهشت 1399
1400000 ریال
سیدجلال آل احمد سیدجلال آل احمد
ناشر: ابر سفید - 15 بهمن 1398
450000 ریال
عبدالطیف طسوجی، بهرام افراسیابی (به اهتمام) عبدالطیف طسوجی
ناشر: مهتاب، ابر سفید - 1390
400000 ریال
کالین مک کالو، تیمور قادری (مترجم) کالین مک کالو
ناشر: مهتاب، ابر سفید - 29 اردیبهشت 1399
2600000 ریال
ارنست همینگوی ارنست همینگوی
ناشر: ابر سفید - 30 بهمن 1398
500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 56 مورد