ترتیب بر اساس:
اباصلت خراسانی، کورش فتحی واجارگاه اباصلت خراسانی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 3 خرداد 1395
1000000 ریال 800000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 8 مرداد 1402
450000 ریال 360000 ریال
کورش فتحی واجارگاه کورش فتحی واجارگاه
ناشر: علم استادان - 3 آذر 1401
1900000 ریال 1520000 ریال
هومن دوستی، کورش فتحی واجارگاه هومن دوستی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - آذر 1396
60000 ریال 48000 ریال
ناشر: آییژ - 1395
650000 ریال
کورش فتحی واجارگاه کورش فتحی واجارگاه
ناشر: آییژ - 19 اردیبهشت 1395
500000 ریال
کورش فتحی واجارگاه کورش فتحی واجارگاه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 28 بهمن 1398
210000 ریال
دایان سی والنتی، کورش فتحی واجارگاه (مترجم) دایان سی والنتی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - مهر 1395
130000 ریال
اریک مارگولیس، کورش فتحی واجارگاه (مترجم) اریک مارگولیس
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - مرداد 1395
1200000 ریال
کورش فتحی واجارگاه (مترجم) کورش فتحی واجارگاه (مترجم)
ناشر: آییژ - 1397
330000 ریال
اباصلت خراسانی، کورش فتحی واجارگاه اباصلت خراسانی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - اسفند 1396
150000 ریال
ناشر: علم استادان - دی 1395
350000 ریال
اباصلت خراسانی، کورش فتحی واجارگاه اباصلت خراسانی
ناشر: آییژ - 18 تیر 1398
300000 ریال
اسماعیل جعفری، کورش فتحی واجارگاه اسماعیل جعفری
ناشر: علم استادان - اسفند 1396
150000 ریال
ناشر: آییژ - 28 اسفند 1397
500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد