ترتیب بر اساس:
کرامت الله زیاری، پروانه شاه حسینی (ویراستار) کرامت الله زیاری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
100000 ریال 80000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - 29 آبان 1401
450000 ریال 405000 ریال
کرامت الله زیاری، پروانه شاه حسینی (ویراستار) کرامت الله زیاری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 خرداد 1388
100000 ریال
پروانه شاه حسینی، محمدتقی رهنمایی پروانه شاه حسینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 آذر 1390
60000 ریال
محمدتقی رهنمایی، پروانه شاه حسینی محمدتقی رهنمایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1393
60000 ریال
پروانه شاه حسینی پروانه شاه حسینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 2 دی 1398
160000 ریال
پروانه شاه حسینی پروانه شاه حسینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اردیبهشت 1395
70000 ریال
پروانه شاه حسینی، محمدتقی رهنمایی پروانه شاه حسینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 7 دی 1389
41500 ریال
پروانه شاه حسینی پروانه شاه حسینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1378
2500 ریال
پروانه شاه حسینی پروانه شاه حسینی
ناشر: پاپلی - 1390
50000 ریال
حبیب الله زنجانی، پروانه شاه حسینی (مترجم) حبیب الله زنجانی
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران - 1383
14000 ریال
پروانه شاه حسینی، علی اکبر لبافی پروانه شاه حسینی
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران - 1383
21000 ریال
بهروز گتمیری، پروانه شاه حسینی (ویراستار) بهروز گتمیری
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران - 11 مرداد 1384
27000 ریال
پروانه شاه حسینی، پدرام اکبری، مجید غمامی پروانه شاه حسینی
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران - 1383
20000 ریال
حمیده امکچی، پروانه شاه حسینی (ویراستار) حمیده امکچی
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران - 11 مرداد 1384
14000 ریال
لن هیوود، حسین عالمی راد (مترجم)، پروانه شاه حسینی (ویراستار) لن هیوود
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران - 11 مرداد 1384
13000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد