ترتیب بر اساس:
برند کولنبرگ، پرستو پنجه شاهی (مترجم)، حسین تولایی (ویراستار) برند کولنبرگ
ناشر: پیدایش - 26 آذر 1386
700000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
250000 ریال 200000 ریال
هایدرون فرونک، پرستو پنجه شاهی (مترجم)، حسین تولایی (ویراستار) هایدرون فرونک
ناشر: پیدایش - 2 اردیبهشت 1391
160000 ریال
یاکوب لودویک کارل گریم، ویلهلم کارل گریم، پرستو پنجه شاهی (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) یاکوب لودویک کارل گریم
ناشر: پیدایش - 1 آبان 1387
500000 ریال
یاکوب لودویک کارل گریم، ویلهلم کارل گریم، پرستو پنجه شاهی (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) یاکوب لودویک کارل گریم
ناشر: پیدایش - 23 دی 1388
480000 ریال
الکه پل، پرستو پنجه شاهی (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) الکه پل
ناشر: پیدایش - 19 آذر 1384
90000 ریال
یاکوب لودویک کارل گریم، ویلهلم کارل گریم، پرستو پنجه شاهی (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) یاکوب لودویک کارل گریم
ناشر: پیدایش - 1 آبان 1387
510000 ریال
یاکوب لودویک کارل گریم، ویلهلم کارل گریم، پرستو پنجه شاهی (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) یاکوب لودویک کارل گریم
ناشر: پیدایش - 15 بهمن 1386
17000 ریال
یاکوب لودویک کارل گریم، ویلهلم کارل گریم، پرستو پنجه شاهی (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) یاکوب لودویک کارل گریم
ناشر: پیدایش - 17 مهر 1384
22000 ریال
پرستو پنجه شاهی پرستو پنجه شاهی
ناشر: آثار قلم - آذر 1396
70000 ریال
یاکوب لودویک کارل گریم، ویلهلم کارل گریم، پرستو پنجه شاهی (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) یاکوب لودویک کارل گریم
ناشر: پیدایش - 20 شهریور 1386
20000 ریال
هاینر مولر، پرستو پنجه شاهی (مترجم) هاینر مولر
ناشر: ابزار اندیشه - آذر 1396
55000 ریال
یاکوب لودویک کارل گریم، ویلهلم کارل گریم، پرستو پنجه شاهی (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) یاکوب لودویک کارل گریم
ناشر: پیدایش - 12 بهمن 1389
450000 ریال
یاکوب لودویک کارل گریم، ویلهلم کارل گریم، پرستو پنجه شاهی (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) یاکوب لودویک کارل گریم
ناشر: پیدایش - 10 اردیبهشت 1386
20000 ریال
هایکه کواچ، مونیکا پرویک، پرستو پنجه شاهی (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) هایکه کواچ
ناشر: پیدایش - 7 تیر 1385
130000 ریال
یاکوب لودویک کارل گریم، ویلهلم کارل گریم، پرستو پنجه شاهی (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) یاکوب لودویک کارل گریم
ناشر: پیدایش - 20 شهریور 1386
25000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد