محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
استیون جی. کتائیان، رابرت رابرگز، عباسعلی گائینی (مترجم)، ولی الله دبیدی روشن (مترجم) استیون جی. کتائیان
ناشر: سمت - اسفند 1401
3250000 ریال 2925000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
کلیم تامپسون، آر.تی. فلوید، ولی الله دبیدی روشن (مترجم) کلیم تامپسون
ناشر: سمت - آبان 1402
3880000 ریال 3492000 ریال
استیون جی. کتائیان، رابرت رابرگز، عباسعلی گائینی (مترجم)، ولی الله دبیدی روشن (مترجم) استیون جی. کتائیان
ناشر: سمت - مرداد 1402
4090000 ریال 3681000 ریال
کتلین ام. نوتزن، جوزف همیل، سیروس چوبینه (مترجم)، ولی الله دبیدی روشن (مترجم)، حمید محبی (ویراستار) کتلین ام. نوتزن
ناشر: سمت - شهریور 1402
2400000 ریال 2160000 ریال
کارلازد هینکل، ولی الله دبیدی روشن (مترجم)، عباسعلی گائینی (ویراستار) کارلازد هینکل
ناشر: سمت - تیر 1402
3020000 ریال 2718000 ریال
استیون اس. چونگ، عباسعلی گائینی (مترجم)، ولی الله دبیدی روشن (مترجم)، نصیبه هاشمی (مترجم)، جواد وکیلی (مترجم)، حسین برزگرزاده زرندی (مترجم)، علیرضا جزءخراسانی (ویراستار)، فاطمه جزءخراسانی (ویراستار) استیون اس. چونگ
ناشر: سمت - اسفند 1401
1470000 ریال 1323000 ریال
پل دی. تامپسون، ولی الله دبیدی روشن (مترجم)، حسین برزگرزاده (مترجم)، مسعود روحانی (ویراستار) پل دی. تامپسون
ناشر: دانشگاه مازندران - بهمن 1392
99000 ریال 89100 ریال
رابرت رابرگز، اسکات رابرتس، عباسعلی گائینی (مترجم)، ولی الله دبیدی روشن (مترجم) رابرت رابرگز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - دی 1389
870000 ریال
پیتر آ. فارل، وینسنت جی. کایوزو، میکائیل جی. جوینر، عباسعلی گائینی (مترجم)، حمید رجبی (مترجم)، ولی الل ه دبیدی روشن (مترجم)، محمدرضا حامدی نیا (مترجم)، سجاد احمدی زاد (مترجم)، حمید آقاعلی نژاد (مترجم)، احمد آزاد (مترجم)، حمید محبی (مترجم) پیتر آ. فارل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد 1401
3220000 ریال
رابرت رابرگز، اسکات رابرتس، عباسعلی گائینی (مترجم)، ولی الله دبیدی روشن (مترجم) رابرت رابرگز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1391
185000 ریال
آر.تی فلوید، کلیم تامپسون، ولی الله دبیدی روشن (مترجم) آر.تی فلوید
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1390
320000 ریال
وینست کاینرو، ندا طاهری کلک آبادی، مایکل جوینر، احمد آزاد (مترجم)، حمید آقاعلی نژاد (مترجم)، سجاد احمدی زاده (مترجم)، محمدرضا حامدی نیا (مترجم)، ولی الله دبیدی روشن (مترجم)، حمید رجبی (مترجم)، عباسعلی گائینی (مترجم)، حمید محبی (مترجم)، پیتر فرلی (ویراستار) وینست کاینرو
ناشر: سمت - شهریور 1401
3220000 ریال
ولی الله دبیدی روشن ولی الله دبیدی روشن
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1395
650000 ریال
جوزف همیل، کتلین ام. نوتزن، ولی الله دبیدی روشن (مترجم)، سیروس چوبینه (مترجم) جوزف همیل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - خرداد 1398
440000 ریال
جیمز واتکینز، ولی الله دبیدی روشن (مترجم)، افسانه بلوری (مترجم) جیمز واتکینز
ناشر: امیددانش - 1382
30000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد