ترتیب بر اساس:
جلیل واعظی، محمد چایچی (ویراستار)، مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی(تهیه کننده) جلیل واعظی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 آذر 1399
820000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
توفیق سبحانی، علی اکبر عطرفی (ویراستار)، مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی(تهیه کننده) توفیق سبحانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 15 آبان 1400
330000 ریال
محمد آراسته خو، مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی (تهیه کننده) محمد آراسته خو
ناشر: دانشگاه پیام نور - 21 اردیبهشت 1392
340000 ریال
علی اصغر پیله وریان، سیما نصری، حبیب الله ناظم، بهزاد لامع راد (ویراستار)، مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی (تهیه کننده) علی اصغر پیله وریان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 29 فروردین 1391
25000 ریال
محمدرضا سرمدی، حمیدرضا حاتمی، عباس گرشاسب زاده (ویراستار)، مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی(تهیه کننده) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 17 اردیبهشت 1399
420000 ریال
بابک کاظمی، سیدمهدی الوانی (ویراستار)، مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی(تهیه کننده) بابک کاظمی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 30 شهریور 1399
580000 ریال
سیروس شمیسا، توفیق سبحانی (ویراستار)، مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی(تهیه کننده) سیروس شمیسا
ناشر: دانشگاه پیام نور - 18 آذر 1398
270000 ریال
توفیق هاشم پورسبحانی، علی اصغر حلبی (ویراستار)، مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی(تهیه کننده) توفیق هاشم پورسبحانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 20 آبان 1398
290000 ریال
بابک کاظمی، سیدمهدی الوانی (ویراستار)، مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی (تهیه کننده) بابک کاظمی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 22 اردیبهشت 1392
285000 ریال
حسین کرباسی یزدی، مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی (تهیه کننده) حسین کرباسی یزدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 29 فروردین 1391
37000 ریال
علی دانش پور، مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی (تهیه کننده) علی دانش پور
ناشر: دانشگاه پیام نور - 29 فروردین 1391
26000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد، مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی(تهیه کننده) علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: دانشگاه پیام نور - 20 آبان 1398
260000 ریال
محمدرضا حاتمی، محمدرضا ثمری، مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی (تهیه کننده) محمدرضا حاتمی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 9 اردیبهشت 1391
27000 ریال
مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی (تهیه کننده) مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی (تهیه کننده)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 14 اردیبهشت 1390
38000 ریال
محمدرضا مهرکاراصل، مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی(تهیه کننده) محمدرضا مهرکاراصل
ناشر: دانشگاه پیام نور - 21 اردیبهشت 1399
240000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد