ترتیب بر اساس:
الن ماری وایزمن، مهگونه قهرمان (مترجم)، علی اصغر عبداللهی (ویراستار) الن ماری وایزمن
ناشر: پیکان - اردیبهشت 1401
920000 ریال 828000 ریال
ناشر: آدینه - تیر 1401
350000 ریال 280000 ریال
جودی پیکولت، مهگونه قهرمان (مترجم)، علی اصغر عبداللهی (ویراستار) جودی پیکولت
ناشر: پیکان - اسفند 1400
1150000 ریال 1035000 ریال
کلاریساپینکولا استیس، سیمین موحد (مترجم)، علی اصغر عبداللهی (ویراستار) کلاریساپینکولا استیس
ناشر: پیکان - بهمن 1401
4500000 ریال 4050000 ریال
سوزانا مک ماهون، فاطمه جهاندیده (مترجم)، علی اصغر عبداللهی (ویراستار) سوزانا مک ماهون
ناشر: پیکان - شهریور 1402
1600000 ریال 1440000 ریال
جیمزآرتور فیندلی، زین العابدین کاظمی خلخالی (مترجم)، علی اصغر عبداللهی (ویراستار) جیمزآرتور فیندلی
ناشر: دنیای کتاب - فروردین 1387
1000000 ریال
شاو دزموند، زین العابدین کاظمی خلخالی (مترجم)، علی اصغر عبداللهی (ویراستار) شاو دزموند
ناشر: دنیای کتاب - فروردین 1387
1300000 ریال
جواد فاضل (مترجم)، علی اصغر عبداللهی (ویراستار) جواد فاضل (مترجم)
ناشر: دنیای کتاب - خرداد 1389
100000 ریال
جیمس دارمستتر، علی اصغر عبداللهی (ویراستار) جیمس دارمستتر
ناشر: دنیای کتاب - بهمن 1394
400000 ریال
علی اصغر عبداللهی (به اهتمام) علی اصغر عبداللهی (به اهتمام)
ناشر: دنیای کتاب - تیر 1394
500000 ریال
محمود دانشور، علی اصغر عبداللهی (به اهتمام) محمود دانشور
ناشر: دنیای کتاب - اردیبهشت 1387
600000 ریال
جواد فاضل (مترجم)، علی اصغر عبداللهی (ویراستار) جواد فاضل (مترجم)
ناشر: دنیای کتاب - شهریور 1387
60000 ریال
علی اصغر عبداللهی (ویراستار)، محمدتقی بهار (مصحح) علی اصغر عبداللهی (ویراستار)
ناشر: دنیای کتاب - تیر 1384
400000 ریال
غلامحسین مقتدر، علی اصغر عبداللهی (ویراستار) غلامحسین مقتدر
ناشر: دنیای کتاب - دی 1389
550000 ریال
غلامحسین مقتدر، علی اصغر عبداللهی (به اهتمام) غلامحسین مقتدر
ناشر: دنیای کتاب - شهریور 1391
650000 ریال
موسی جوان، علی اصغر عبداللهی (مترجم) موسی جوان
ناشر: دنیای کتاب - اردیبهشت 1387
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 47 مورد