ترتیب بر اساس:
اورهان پاموک، علیرضا سیف الدینی (مترجم) اورهان پاموک
ناشر: نیلوفر - تیر 1398
650000 ریال 585000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
علیرضا سیف الدینی علیرضا سیف الدینی
ناشر: نیماژ - مرداد 1399
2400000 ریال 2160000 ریال
علیرضا سیف الدینی علیرضا سیف الدینی
ناشر: افراز - اسفند 1388
3300000 ریال 2970000 ریال
علیرضا سیف الدینی (ویراستار) علیرضا سیف الدینی (ویراستار)
ناشر: ققنوس - شهریور 1394
190000 ریال 171000 ریال
علیرضا سیف الدینی علیرضا سیف الدینی
ناشر: نیماژ - بهمن 1401
1800000 ریال 1620000 ریال
علیرضا سیف الدینی علیرضا سیف الدینی
ناشر: افراز - اسفند 1391
2200000 ریال 1980000 ریال
علیرضا سیف الدینی علیرضا سیف الدینی
ناشر: افراز - دی 1390
4200000 ریال 3780000 ریال
عطاالله بن حسام واعظ هروی، علیرضا سیف الدینی (ویراستار) عطاالله بن حسام واعظ هروی
ناشر: ققنوس - فروردین 1390
82000 ریال
یاشار کمال، علیرضا سیف الدینی (مترجم) یاشار کمال
ناشر: نیماژ - فروردین 1394
165000 ریال
علیرضا سیف الدینی (ویراستار) علیرضا سیف الدینی (ویراستار)
ناشر: ققنوس - مهر 1394
90000 ریال
یاشار کمال، علیرضا سیف الدینی (مترجم) یاشار کمال
ناشر: ققنوس - تیر 1393
320000 ریال
یاشار کمال، علیرضا سیف الدینی (مترجم) یاشار کمال
ناشر: ققنوس - تیر 1393
670000 ریال
نسیم آصفی، مهین صدیقی (مترجم)، علیرضا سیف الدینی (ویراستار) نسیم آصفی
ناشر: تالیا - دی 1389
90000 ریال
یاشار کمال، علیرضا سیف الدینی (مترجم) یاشار کمال
ناشر: ققنوس - بهمن 1391
140000 ریال
علیرضا سیف الدینی علیرضا سیف الدینی
ناشر: نشر ثالث - بهمن 1389
27000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد