ترتیب بر اساس:
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، محمود دیانی (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: نوپردازان - خرداد 1387
1000000 ریال 900000 ریال
ناشر: آدینه - مرداد 1402
1500000 ریال 1200000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، خلیل باغانی (مترجم)، قدرت سپیدنام (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: انتشارات خراسان - مهر 1402
2500000 ریال 2250000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، محمود دیانی (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: نوپردازان - آذر 1386
1000000 ریال 900000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، قدرت الله سپیدنام (مترجم)، خلیل باغانی (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: انتشارات خراسان - آذر 1400
3000000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، عباس زادحسین گنجی (مترجم)، محمود دیانی (ویراستار) رابرت بویل اشتاد
ناشر: نص - شهریور 1385
60000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، خلیل باغانی (مترجم)، قدرت الله سپیدنام (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: انتشارات خراسان - دی 1385
1000000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس ناشلسکی، محمدخیام روحانی (مترجم)، محبوبه مسگرتهرانی (ویراستار) رابرت بویل اشتاد
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - بهمن 1388
450000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، محمود دیانی (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: نوپردازان - 1383
80000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، ناصر کسرائی (مترجم)، فرهاد آزادپور صالحی (ویراستار) رابرت بویل اشتاد
ناشر: عبادی - اردیبهشت 1384
25000 ریال
رابرت بویل اشتاد، عطاءالله مهاجری رابرت بویل اشتاد
ناشر: آشینا، فن آذر - اردیبهشت 1396
115000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد