ترتیب بر اساس:
بهرام پاشایی (مترجم) بهرام پاشایی (مترجم)
ناشر: ادبستان - 1389
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
90000 ریال 80000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
هاروی دیتل، تم نیتو، پاول دیتل، بهرام پاشایی (مترجم)، کورش کریمی طاری (ویراستار) هاروی دیتل
ناشر: جهان نو - 13 مهر 1388
150000 ریال
هاروی دیتل، بهرام پاشایی (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: جهان نو - 29 آبان 1387
300000 ریال
هاروی دیتل، بهرام پاشایی (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: اتحاد - 23 خرداد 1384
450000 ریال
هاروی دیتل، پاول دیتل، بهرام پاشایی (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: ادبستان، آیلار - 16 شهریور 1393
2200000 ریال
هاروی دیتل، پاول دیتل، بهرام پاشایی (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: جهان نو، ادبستان - 5 خرداد 1393
750000 ریال
هاروی دیتل، پال جی دیتل، بهرام پاشایی (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: اتحاد، ادبستان - 11 مرداد 1388
485000 ریال
پل ج. دیتل، بهرام پاشایی (مترجم) پل ج. دیتل
ناشر: ادبستان - 2 مهر 1399
1000000 ریال
هاروی دیتل، تم نیتو، پاول دیتل، بهرام پاشایی (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: اتحاد، ادبستان - 10 آذر 1387
200000 ریال
هاروی دیتل، پال جی دیتل، بهرام پاشایی (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: اتحاد، ادبستان - 9 مهر 1390
485000 ریال
ساموئل میشل، بلانگ شیپ، بهرام پاشایی (مترجم) ساموئل میشل
ناشر: آیلار - اتحاد - 1389
100000 ریال
هاروی دیتل، پال جی دیتل، بهرام پاشایی (مترجم)، محمدحسن مهدوی (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: جهان نو - 23 مرداد 1389
225000 ریال
بهرام پاشایی (مترجم)، محمدحسن مهدوی (مترجم) بهرام پاشایی (مترجم)
ناشر: اتحاد - 1388
300000 ریال
هاروی دیتل، بهرام پاشایی (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: اتحاد، ادبستان - 24 آبان 1388
150000 ریال
بهرام پاشایی بهرام پاشایی
ناشر: اتحاد، جهان نو - 2 مرداد 1391
350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 41 مورد