ترتیب بر اساس:
جیسون سلک، تام بارتو، میتو رودی، المیرا محمودجانلو (مترجم) جیسون سلک
ناشر: آدینه - 1397
250000 ریال 200000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
پاملیاسو فیلیپس، المیرا محمودجانلو (مترجم) پاملیاسو فیلیپس
ناشر: آوند دانش - خرداد 1398
4500000 ریال 4050000 ریال
نجیب محفوظ، راجر آلن (مترجم)، المیرا محمودجانلو (مترجم) نجیب محفوظ
ناشر: ویژه نشر - مهر 1399
350000 ریال 315000 ریال
المیرا محمودجانلو (مترجم)، لیلا بنی طباء (ویراستار)، لیسی ماکلو(به اهتمام)، آنجلا پورتر(تصویرگر) المیرا محمودجانلو (مترجم)
ناشر: شرکت انتشارات ویژه نشر - آبان 1402
1290000 ریال 1161000 ریال
المیرا محمودجانلو (مترجم)، لیلا بنی طباء (ویراستار)، لیسی ماکلو(به اهتمام)، آنجلا پورتر(تصویرگر) المیرا محمودجانلو (مترجم)
ناشر: شرکت انتشارات ویژه نشر - آبان 1402
1290000 ریال 1161000 ریال
المیرا محمودجانلو (مترجم)، لیلا بنی طباء (ویراستار)، لیسی ماکلو(به اهتمام)، آنجلا پورتر(تصویرگر) المیرا محمودجانلو (مترجم)
ناشر: شرکت انتشارات ویژه نشر - آبان 1402
1290000 ریال 1161000 ریال
هالی مک دونالد، المیرا محمودجانلو (مترجم)، لیلا بنی طباء (ویراستار)، احمد قائمی مهدوی(گرافیست) هالی مک دونالد
ناشر: شرکت انتشارات ویژه نشر - آبان 1402
1290000 ریال 1161000 ریال
المیرا محمودجانلو(شاعر) المیرا محمودجانلو(شاعر)
ناشر: افرود - تیر 1398
100000 ریال
ال فانتین، المیرا محمودجانلو (مترجم)، لیلا بنی طباء (ویراستار) ال فانتین
ناشر: شرکت انتشارات ویژه نشر - اسفند 1401
390000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد