ترتیب بر اساس:
شلدون راس، احمد پارسیان (مترجم)، علی همدانی (مترجم)، نازیلا یزدانی (ویراستار) شلدون راس
ناشر: شیخ بهایی - 5 دی 1400
1850000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
شلدون راس، تقی شفیعی، احمد پارسیان (مترجم)، علی زینل همدانی (مترجم)، محمود برنجکوب (ویراستار) شلدون راس
ناشر: شیخ بهایی - 15 آبان 1389
1000000 ریال
احمد پارسیان احمد پارسیان
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 29 مهر 1393
350000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 29 مهر 1393
300000 ریال
احمد پارسیان، بیژن دیبایی نیا (ویراستار) احمد پارسیان
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 7 تیر 1390
185000 ریال
محمدرضا مشکانی، احمد پارسیان (ویراستار) محمدرضا مشکانی
ناشر: فاطمی - 18 اردیبهشت 1390
200000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - بهمن 1397
300000 ریال
احمد پارسیان، آتوسا سعادتی (ویراستار) احمد پارسیان
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - 21 آذر 1384
62000 ریال
احمد پارسیان احمد پارسیان
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - 16 شهریور 1399
350000 ریال
احمد پارسیان، عبدالرسول برهانی حقیقی، سلطان محمد صدوقی الوندی، سیدنظام الدین احمدکرمانی، عزت کرمانی احمد پارسیان
ناشر: علمی پارسیان - 2 شهریور 1393
150000 ریال
احمد پارسیان، عبدالرسول برهانی حقیقی، سلطان محمد صدوقی الوندی، سیدنظام الدین احمدکرمانی، عزت کرمانی احمد پارسیان
ناشر: علمی پارسیان - 26 شهریور 1393
150000 ریال
احمد پارسیان احمد پارسیان
ناشر: علمی پارسیان - شهریور 1395
255000 ریال
احمد پارسیان، عبدالرسول برهانی حقیقی، سلطان محمد صدوقی الوندی، سیدنظام الدین احمدکرمانی، عزت کرمانی احمد پارسیان
ناشر: علمی پارسیان - 5 اسفند 1398
535000 ریال
احمد پارسیان، محمد فرجام، مهرداد وفا (ویراستار) احمد پارسیان
ناشر: دانشگاه شیراز، مرکز نشر - 24 بهمن 1389
140000 ریال
علیرضا نعمت اللهی (به اهتمام)، نادر نعمت اللهی (به اهتمام)، احمد پارسیان (به اهتمام) علیرضا نعمت اللهی (به اهتمام)
ناشر: فاطمی - 8 مرداد 1391
55000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد