کتاب مشاوره در مدارس

ناشر: دانژه
تاریخ نشر: 4 خرداد 1389
تعداد صفحه: 208
شابک: 978-600-5510-47-8
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 308 گرم
رتبه فروش: #70981 (مشاهده پرفروش ترین ها)
750,000 ریال 675,000 ریال
تخفیف: 75000 ریال (10%)
فروش ویژه
خریداران به همراه این کتاب، موارد زیر را نیز سفارش داده اند
مرور کتاب
درباره کتاب مشاوره در مدارس

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ درﺟﻬﺎن اﻣﺮوز، ﺗﻨﻮع رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای، اﺷﺘﻐﺎل واﻟﺪﯾﻦ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺎن از ﺷیوه ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، اﺟﺮای ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﺳﺎزﮔﺎری داﻧﺶ اﻣﻮزان ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ، ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ، اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸاوره، و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

کتابهایی با موضوع های مشابه
از پدیدآورندگان این کتاب
مشاهده موارد مشابه بر اساس دسته بندی