ترتیب بر اساس:
زیبا جم زاد، مصطفی اسدی (ویراستار)، پرویز باباخانلو (ویراستار)، علی اصغر معصومی (ویراستار)، ولی الله مظفریان (ویراستار) زیبا جم زاد
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - بهمن 1391
260000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
علی اصغر معصومی علی اصغر معصومی
ناشر: دهسرا - فروردین 1390
24000 ریال
مصطفی اسدی، محبوبه خاتم ساز، علی اصغر معصومی مصطفی اسدی
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - 1381
20000 ریال
مصطفی اسدی (ویراستار)، محبوبه خاتم ساز (ویراستار)، علی اصغر معصومی (ویراستار) مصطفی اسدی (ویراستار)
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - فروردین 1384
15000 ریال
عبدالرحمن حسین زاده، عباس قمری زارع (مترجم)، علی اصغر معصومی (مترجم)، پرویز باباخانلو (مترجم)، محمدحسن عصاره (مترجم)، محمود کاظمی (مترجم)، حسین میرزایی ندوشن (مترجم)، عادل جلیلی (مترجم) عبدالرحمن حسین زاده
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - 1381
8000 ریال
بهرام زهزاد، مصطفی اسدی، محبوبه خاتم ساز، علی اصغر معصومی، پرویز باباخانلو، سیدمحمدمهدی حمدی بهرام زهزاد
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - 1382
3500 ریال
بهرام زهزاد، مصطفی اسدی، علی اصغر معصومی، پرویز باباخانلو، زیبا جم زاد، فاطمه فدائی بهرام زهزاد
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - 1382
3000 ریال
ژ لئونارد، مه لقا قربانعلی (مترجم)، هوشنگ فرخجسته (ویراستار)، علی اصغر معصومی (ویراستار)، پرویز باباخانلو (ویراستار) ژ لئونارد
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - 1384
28000 ریال
نسترن جلیلیان، مصطفی اسدی (ویراستار)، علی اصغر معصومی (ویراستار)، زیبا جم زاد (ویراستار) نسترن جلیلیان
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - اسفند 1384
2000 ریال
دینا عزیزیان، مصطفی اسدی (ویراستار)، علی اصغر معصومی (ویراستار)، زیبا جم زاد (ویراستار) دینا عزیزیان
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - مهر 1384
4000 ریال
علی اصغر معصومی، احمد قهرمان (ویراستار) علی اصغر معصومی
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - اردیبهشت 1385
85000 ریال
زیبا جم زاد، مصطفی اسدی (ویراستار)، علی اصغر معصومی (ویراستار)، پرویز باباخانلو (ویراستار) زیبا جم زاد
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - آذر 1385
4000 ریال
ولی الله مظفریان، مصطفی اسدی (ویراستار)، محبوبه خاتم ساز (ویراستار)، علی اصغر معصومی (ویراستار) ولی الله مظفریان
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - آبان 1386
80000 ریال
مهری دیناروند، خدیجه صوفیان، مصطفی اسدی (ویراستار)، علی اصغر معصومی (ویراستار)، زیبا جم زاده (ویراستار) مهری دیناروند
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - اسفند 1386
11000 ریال
منیژه پاکروان، مصطفی اسدی (ویراستار)، علی اصغر معصومی (ویراستار)، ولی الله مظفریان (ویراستار) منیژه پاکروان
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - آبان 1387
25000 ریال
نمایش 1 - 15 از 33 مورد